Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 41 ve volebním období 2022 - 2026

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 22. 7. 2024 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

RM 41 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.07.2024

 

2.

FINANCE

2/1

Žádost o dotaci ČČK NMnM

2/2

Odpis pohledávky - odvoz odpadu

2/3

Vyřazení majetku

 

3.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

3/1

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí ze dne 22.05.2024

3/2

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí ze dne 27.05.2024

3/3

Zápis o výsledcích voleb do ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

3/4

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

3/5

Jmenování členů Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín

3/6

Jmenování členů Školské rady při ZŠ Komenského

3/7

Úprava platu ředitele „ZŠ a MŠ Krčín"

3/8

Navýšení platového limitu MSSS Oáza

3/9

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

3/10

Dary příspěvkovým organizacím města - 1.Q 2024

3/13

Revokace usnesení č. RM 33-7037/24 ze dne 26.02.2024

 

4.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

4/1

Nájem částí pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská

4/2

Koupě pozemku p. p. č. 11/6 v k. ú. Krčín, lokalita Na Kopci

4/3

Pronájem části pozemku p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují - plocha v kasárnách ke skladování

 

5.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

5/1

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - budova č. p. 427

5/2

Prominutí nájemného v bytě ve vlastnictví města

5/3

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.06.2024

5/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.06.2024

 

6.

ROZVOJ

6/1

Dodatek smlouvy - sjezd Kasárna

6/2

LAM - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Povodí Labe

6/3

LAM - Smlouva o právu provést stavbu úpravy připojení a omezení užívání nemovitosti

6/4

LAM - Připojení odběrného elektrického zařízení

6/5

Dodatek č. 557/B/5527510223/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků

6/6

Polozapuštěné kontejnerové stanoviště v ul. Družební

6/7

Kasárna - smlouva o realizaci přeložka vedení ČEZ

6/8

Smlouva o založení částí a rozsahů dopravní a technické infrastruktury v IS DMVS

6/9

Propojující chodník z ul. T. G. Masaryka do parku Březinky

6/10

FVE ZŠ Krčín, MSSS OÁZA - PS TDI

6/11

Optická síť Rocketnet, Luštinec, přípojky do 100 m

6/12

Výsadba keřů a trvalek u hřbitovní zdi ve Spech

6/13

Zápis č. 8 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 25.06.2024

6/14

Smlouva o poskytnutí příspěvku - Hilden

6/15

FVE ZŠ Krčín, MSSS Oáza - zadání VZ na dodavatele stavby, SOD

6/16

Organizace a administrace zadávacího řízení na VZ "Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora u NMnM"

6/17

Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek VZ "Revitalizace území kasáren v NMnM - demolice č.p. 427 a sadové úpravy"

6/18

Revokace usnesení č. RM 40-7447/24 ze dne 17.06.2024

 

7.

RŮZNÉ

7/1

Pravidla pro poskytnutí krizového bytu

7/3

Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 13.06.2024

7/4

Zápis z 10. zasedání Komise životního prostředí ze dne 12.06.2024

7/5

Smlouva o dílo a poskytování služby v projektu DTM ČR

7/6

Zápis č. 1/2024 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 15.02.2024

7/7

Žádost o dotaci pro dofinancování provozu Centra prevence Mandl z rozpočtu KHK pro rok 2024

7/8

Statut NZ

7/9

Oficiální návštěva partnerského města Hilden

 

8.

DISKUSE

 

Ing. Milan Slavík v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 19.07.2024

 

 


Příloha

Vytvořeno: 4. 1. 2024
Poslední aktualizace: 19. 7. 2024 13:58